10 Август 2011 – 18:58 | 40 пікір

Құрметті ИНФОРМАТИКТЕР!
Cайтымыз сіздердің арқаларыңызда, аз уақытта Қазақстандағы ең танымал сайттардың біріне айналып келеді. Кейбір қазақ тілді сайттар өз контенттерін біздің сайтқа қарап өзгертіп қолданушыларын да көбейтті. Біздің үлгімізбен біршама жаңа сайттар ашылды. Соған қарағанда Информатик …

Толығырақ »
Информатика

Бәрі информатикаға байланысты

Педагогика

Тәлім-тәрбиеге байланысты материалдар

Басқа пәндер

Ұстаздар шығармашылығы

Оқушылар шығармашылығы

Басты бет » Паскаль туралы

Паскаль. «Бақытты билет», Бүтін санды жай көбейтінділерге бөлшектеу, ASCII таблицасын шығару, Фамилияларды сұрыптау, Хоар процедурасы

Опубликовал inust в 12 Октябрь 2011 – 18:36Пікір жоқ
Бұл мақала 1690 рет оқылды, 8 рет бүгін

Программа «Бақытты билет»

Program lucky_ticket;
Var
N:longint;
Function luck (M:longint) : boolean;
{ Үлкен сандар мен кіші сандарды есептеу және салыстыру. Егер сандар сәйкес келсе luck=true }
Var
i : integer;
a : array [1..6] of byte;
begin
if (M<0) or (M>999999) then;
begin
writeln (‘luck : қисынсыз аргумент’);
exit;
end;
for i:=1 to 6 do
begin
a [i] := M mod 10;
M:=M div 10;
end;
luck:= (a[1] + a[2] + a[3]) = (a[4] + a[5] + a[6]);
end;
begin
writeln (‘билет номерін енгізіңіз’);
readln (N);
if luck (N) then
writeln (‘қуаныңыз – бақытты билет’);
else
writeln (‘Бұл өмірде бақыт жоқ’);
readln;
end.

Программа: Бүтін санды жай көбейтінділерге бөлшектеу
Program bolshektey;
Var
M, Ml, k : longing;
J: boolean;
Label l;
Begin
j := true;
k:=2;
write (‘butin can engiziniz: ‘);
readln (M);
Ml:=M div 2;
Write(M, ‘=’);
l:if (M mod k ) = 0 then
begin
j:=false;
M:=M div k;
write (k);
If M<>1 then write (‘ jai san’);
readln;
End.

Программа: ASCII таблицасын шығару
Program ASCII;
Uses Crt;
Var
i, j : word;
begin
clrscr;
gotoxy (31,1);
write (‘Tablitza ASCII’ );
for I:=32 to 52 do
begin
gotoxy (1, i-29);
j:=i;
repeat
write (chr ( j ) : 1,  j:4, ’  ‘ );
j:=j+21;
until  j > 255;
end;
readln;
end.

Программа: Фамилияларды сұрыптау
Program sort;
Uses crt;
Const
n=10;
Var
J, k : integer;
tmp : string [20];
name : array [1..n] of string [20];
begin
clrscr;
for j :=1 to n do
begin
writeln (‘ Kelesi familiani engiz’);
readln (name [j]);
end;
clrscr;
writeln (‘Rettelgenge deiingi fanilia :’);
for j:=1 to n do
begin
gotoxy (1, j+2);
write (name [ j ]);
end;
for j :=1 to n-1 do
for k:=j+1 to n do
begin
if name [ j ] >name [k] then
begin
tmp := name [j];
name [j] := name [k];
name [k] := tmp;
end
end;
gotoxy (40, 1);
writeln (‘Rettelgennen keiingi familia :’);
for j:=1 to n do
begin
gotoxy (40,j+2);
write (name [j]);
end;
readln;
end.

Программа: Хоар процедурасы
procedure quick (var x : array of integer; left, right : integer);
var
i,j, xx, tmp : integer;
begin
i := left; j:=right;
xx:=x [ (left+right) div 2];
repeat
while (x [i] < xx) and (i < rigt) do i :=i+1;
while (xx < x[j]) and (j > left) do j :=j-1;
if i<=j then
begin
tmp:=x[i];
x[i]:=x[j];
x[j]:=tmp;
i:=i+1;
j:=j-1;
end;
until i>j;
if left < j then quick (x, left, j);
if i < right then quick (x,i, rigt);
end;
procedure hoare (var x:array of integer; n:integer);
begin
quick (x, 0,n-1);
end.

Ұқсас тақырыптар:

Оставьте комментарий

Добавьте комментарий ниже или обратную ссылку со своего сайта. Вы можете также подписаться на эти комментарии по RSS.

Всего хорошего. Не мусорите. Будьте в топе. Не спамьте.

Вы можете использовать коды HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

На сайте используются Gravatar. Чтобы его получить зарегистрируйтесь Gravatar.