10 Август 2011 – 18:58 | 47 пікір

Құрметті ИНФОРМАТИКТЕР!
Cайтымыз сіздердің арқаларыңызда, аз уақытта Қазақстандағы ең танымал сайттардың біріне айналып келеді. Кейбір қазақ тілді сайттар өз контенттерін біздің сайтқа қарап өзгертіп қолданушыларын да көбейтті. Біздің үлгімізбен біршама жаңа сайттар ашылды. Соған қарағанда Информатик …

Толығырақ »
Информатика

Бәрі информатикаға байланысты

Педагогика

Тәлім-тәрбиеге байланысты материалдар

Басқа пәндер

Ұстаздар шығармашылығы

Оқушылар шығармашылығы

Басты бет » Олимпиадалар

21-22.2012. Информатика аудандық олимпиада. 8-9 сынып. І-тур.

Опубликовал в 24 Декабрь 2012 – 10:322 пікір
Бұл мақала 59 рет оқылды, 2 рет бүгін
Енгізу файлының аты / Имя входного файла: A.in
Шығару файлының аты / Имя выходного файла: A.out
Есептің жауабы файлының аты / Имя файла решения задачи: A.{c,cpp,pas}
Уақыт шектеу / Ограничение по времени: 2 секунд
Жадыға шектеу / Ограничение по памяти: 64 мегабайт

A есебі Жұптар

N саннан тұратын тізбек беріледі. Осы сандардың ішінен жұп сандардың қосындысын шығарыңыз

Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бүтін сан N (1 <= N <= 1000) беріледі. Келесі жолда әрқайсысы  1000-нан кіші немесе тең, оң бүтін N сандар беріледі.

Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

A.in A.out Комментарий

2 1 3 6

8 2+6=8

Задача A Четные
Дается последовательность из N чисел. Выведите сумму четных чисел среди них.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 1000). В следующей строке задаются N положительных целых чисел, каждая из которых меньше или равно 1000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Паскалда шығаруы:
Шығарған  Күнжақсы Жеткізген. Маңғыстау.

program esepA;
var i,n,s:integer;
a:array[1..1000] of integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’a.in’);
reset(f1);
assign(f2,’a.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n);
for i:=1 to n do read(f1,a[i]);
s:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2 =0 then s:=s+a[i];
writeln(f2,s);
close(f1);
close(f2);
end.

Осы есепті Жеңіс Шоңбаев былай шығарған: Павлодар.
А. Четные
——————————-
var
n, x ,s,k: Integer;
begin
Assign(input, ‘A.in’);
Reset(input);
assign(output,’A.out’);
rewrite(output);

ReadLn(n);
s := 0;
for k := 1 to n do
begin
read(x);
if (x > 0) and (x mod 2 = 0) then
s := s + x;
end;
writeln(s);
readln
end.

Мен (Жақаев М) былай шығардым: Жамбыл.
(Кіріс-шығыс файлын қоспағанда)
А есебі жұптар
Program juptar_kosyndysy;
uses crt;
var n,i,s:integer;
x:array[1..1000] of integer;
begin
write(‘n = ‘);
read(n);
s:=0;
for i:=1 to n do read(x[i]);
for i:=1 to n do
if x[i] mod 2=0 then s:=s+x[i];
write(‘s = ‘,s);
end.

Енгізу файлының аты / Имя входного файла: B.in
Шығару файлының аты / Имя выходного файла: B.out
Есептің жауабы файлының аты / Имя файла решения задачи: B. {c,cpp,pas}
Уақыт шектеу / Ограничение по времени: 2 секунд
Жадыға шектеу / Ограничение по памяти: 64 мегабайт

B есебі Көңілді цифрлер
S жолы беріледі. Осы жолда кездесетін барлық цифрларды және олардың санын шығарңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында тек цифрлардан тұратын S жолы беріледі (1 <= |S| <= 1000).
Мәліметтерді шығару форматы
Жолда кезедесетін әр цифр үшін оны және ол қанша рет кездесетінін бір бос орынмен бөліп өсу ретімен бір бөлек жолда шығарыңыз.
Мысал / Пример

B.in B.out Комментарий
90109914 0 2
1 2
4 1
9 3

Задача B Веселые цифры
Дается строка S. Нужно вывести все цифры, которые встречаются в ней и их количество.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит состоящую только из цифр строку S, (1 <= |S| <= 1000). Формат выходных данных
Для каждой цифры, которая встречается в строке, выведите в отдельной строке ее и сколько раз она встречается, разделяя ровно одним пробелом, в возрастающем порядке.

Күнжақсы Жеткізген.
program esepB;
var i,s:integer;
c:char;
a:string[26];
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’b.in’);
reset(f1);
assign(f2,’b.out’);
rewrite(f2);
a:=’0123456789’;
for i:=1 to 26 do begin
s:=0;
while not eof(f1) do
begin
read(f1,c);
if a[i]=c then s:=s+1;
end;
if s<>0 then writeln(f2,a[i],’ ‘,s);
reset(f1);
end;
close(f1);
close(f2);
end.

Жеңіс Шоңбаев
В. весёлые цифры. 8-9 класс
var
a: array ['0'..'9'] of integer;
s: string;
c: integer;
k: char;
nf: boolean;
begin
Assign(input, ‘B.in’);
Reset(input);
assign(output,’B.out’);
rewrite(output);
read(s);
for c := 1 to length(s) do inc(a[s[c]]);
for k := ’0′ to ’9′ do
if a[k] > 0 then
if nf then
writeln(k, ‘ ‘, a[k])
else begin
writeln(k, ‘ ‘, a[k]);
nf := true;
end;
end.

С есебі Жай сандар
Бүтін N саны беріледі. N-ге дейінгі барлық жай сандардың қосындысын табыңыз. Жай сан 1-ге және өзіне ғана бөлінетін сан.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 1000) беріледі.
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример

C.in C.out Комментарий
5 10 2+3+5=10

Задача C Простые числа
Задано целое число N. Найдите сумму простых чисел до N. Простое число это число, которое делится только на 1 и на самого себя.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит одно целое число N (1 <= N <= 1000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Шешуі: Күнжақсы. Маңғыстау.
program esepC;
var n,s:longint;
i,j,k:integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’c.in’);
reset(f1);
assign(f2,’c.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n);
s:=0;
for i:=1 to n do begin
k:=1;
for j:=2 to i do
if i mod j=0 then k:=k+1;
if k=2 then s:=s+i;
end;
writeln(f2,s);
close(f1); close(f2);
end.

Жеңіс. Павлодар.
С. Простые числа. 8-9-10-11 класс
var
n,i,j,t,s:longint;
begin
Assign(input, ‘C.in’);
Reset(input);
assign(output,’C.out’);
rewrite(output);
readln(n);
s := 0;
for i := 2 to n do
begin
j := 2;
t:= Round(Sqrt(i));
while (i mod j <> 0) and (j <= t) do Inc(j); if j > t then
Inc(s, i);
end;
WriteLn(s);
end.

Информатиктер,өзіңіз шығарған есеп вариантын осы жерге астынғы жағына жаза беріңіздер.

Ұқсас тақырыптар:

2 пікір »

 • inust пишет:

  Авторы ШҚО Жаннат болу керек.
  Задача C Простые числа
  Задано целое число N. Найдите сумму простых чисел до N. Простое число это число, которое делится только на 1 и на самого себя.
  C Жәй сандар
  Program summaProstyh;
  Var S,j,p,i,A:integer;
  begin
  Read(a);
  For i:=2 to A do
  begin
  p:=1;
  for j:=1 to i do
  if i mod j=0
  then p:=p*j;
  if p=i then
  S:=S+i;
  end;
  Writeln(S)
  End.

 • Мереке Тулеукожиевич пишет:

  І-тур есептері.
  9 класс
  А есебі Буындар
  Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  A. in A. out Комментарий
  Yondaime 5 Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]═════════════════════════ BUYN.PAS ══════════════════
  ║program esep_a;
  ║var k:char;
  ║a,b,z,d:integer;
  ║begin
  ║assign(input,’A.in’);
  ║reset(input);
  ║assign(output,’A.out’);
  ║rewrite(output);
  ║a:=0;b:=0;z:=0;min:=0;
  ║while not seekeof do
  ║begin
  ║read(k);
  ║case k of
  ║’e',’u',’y',’o',’a':begin b:=0;inc(a); inc(min);end;end;
  ║if b=1 then inc(min);
  ║end;
  ║if a>1 then inc(z);
  ║min:=min+z;
  ║write(min,”);
  ║close(input); close(output);
  ║end.

  В есебі Жайға жуық
  Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  В.in В.out
  1 6
  2 10

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]════════════════════════════ JAI_juik.PAS ═══════════
  ║program e;
  ║const n=4;
  ║var i,j,s:integer; ort:real ;
  ║a:array[1..n] of integer;
  ║begin
  ║writeln('engiz');
  ║for i:=1 to n do begin
  ║write('b[,i,]=');
  ║readln(a[i]); end;
  ║s:=0; j:=0;
  ║for i:=1 to n do
  ║begin

  ║if a[i] mod 20 then begin s:=s+a[i];j:=j+1 end; end;
  ║if j=0 then writeln(‘jai san jok’)else begin
  ║ort:=s/j;
  ║writeln(‘ari ortasy=’,ort:5:1);end;
  ║readln;
  ║end.

  А есебі. Сандар
  N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал / Пример
  Е. in Е. out Комментарий
  15 3 4 7

  Program sandar;
  Var s,l,m,n:longint;
  Begin
  Assign(input,’d.in’); reset(input);
  Assign(output,’d.out’);rewrite(output);
  Readln(n,m,k);
  If n mod m or n mod k then s=0;
  Writeln(s);
  Close(input);close(output);
  end
  паскальда тексерилмеген

Оставьте комментарий

Добавьте комментарий ниже или обратную ссылку со своего сайта. Вы можете также подписаться на эти комментарии по RSS.

Всего хорошего. Не мусорите. Будьте в топе. Не спамьте.

Вы можете использовать коды HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

На сайте используются Gravatar. Чтобы его получить зарегистрируйтесь Gravatar.